Изберете страница

Проект: Нови работни места

Проект № BG05M9OP001-1.003-3308-C01

Нови работни места – нова възможност за развитие.

Обща стойност 195 608.16 лв., от които 166 266.93 лв. европейско и 29 341.23 лв. национално съфинансиране.